Skip to content

15th of November, 1521

El viernes 15 de noviembre, nos dijo el rey que quería ir a Bachián a recoger el clavo que los portugueses habían dejado, pidiéndonos presentes para los gobernadores de Mutir para entregárselos a nombre del rey de España; y habiendo subido a bordo se entretuvo en ver cómo manejábamos nuestras armas, esto es, las ballestas, los fusiles y los versos, que es un arma más grande que un fusil. Disparó aun, en persona, tres tiros de ballesta, pero no quiso por nada tocar los fusiles.

[151] On Friday, 15 November, the king told us that he was going to Batjan to get the cloves abandoned there by the Portuguese. He asked us for two presents so that he might give them to the two governors of Motir in the name of the king of Spain, and passing in between the ships, he desired to see how we fired our musketry, crossbows, and the culverins, which are larger than a harquebus. He shot three times with a crossbow, for it pleased him more than the muskets.

Noong araw ng Biyernes, ikalabinlima ng Nobyembre, sinabihan kami ng hari na pupunta siyá ng Bachian upang kunin ang mga mga klabo na iniwanan doon ng mga Portuges. Hiningan niya kami ng dalawang handog upang maibigay niya ang mga ito sa dalawang gobernador ng Mutir sa ngalan ng hari ng España. Dumaan siyá sa pagitan ng mga barko at ninais na makita kung paano namin paputukin ang aming mga musket, crossbow, at culverin, na siyáng mas malaki kaysa arquebus. Tatlong beses siyáng tumíra gámit ang crossbow, sapagkat mas natuwa siyá dito kaysa sa mga musket.