Skip to content

1st of December, 1521

El domingo 1° de diciembre se fue el gobernador de Machián, asegurándosenos que el rey le había hecho también regalos para que nos enviase clavo lo más pronto.

[164] On Sunday, 1 December, that governor departed. We were told that the king of Tidore had given him some silk cloth and some of those metal discs so that he might send the cloves quicker.

Noong araw ng Linggo, ikauna ng Disyembre, lumisan ang naturang gobernador. Sinabihan kaming binigyan siyá ng hari ng Tadore ng ilang telang seda at ilan sa mga nasabing gong upang mas mabilis niyang maipadalá ang mga klabo.