Skip to content

30th of November, 1521

El sábado vino el rey a bordo con el gobernador de Machián, un sobrino suyo, llamado Humay, de edad de veinticinco años; y habiendo sabido que carecíamos ya de paños, envió a buscar a su casa tres varas de rojo y nos lo dio para que, en unión de algunas otras cosas que todavía podíamos tener, hiciésemos al gobernador un presente digno de su rango, lo que ejecutamos, habiendo además disparado varios tiros de bombarda cuando partieron.

[163] The next day, our king and his nephew, the governor, entered the ships. As we had no more cloth, the king sent to have three cubits of his brought and gave it to us, and we gave it with other things to the governor. At his departure we discharged many pieces. Afterwards the king sent us six cubits of red cloth, so that we might give it to the governor. We immediately presented it to the latter, and he thanked us heartily for it, telling us that he would send us a goodly quantity of cloves. That governor’s name is Humar, and he was about twenty-five years old.

Kinabukasan, pumasok sa mga barko ang aming hari at kaniyang laláking pamangkin, ang gobernador. Dahil wala na kaming tela, nagpahatid ang hari ng tatlong dipa ng kaniyang tela at ibinigay sa amin, at ibinigay namin ito kasáma ng ibáng bagay sa gobernador. Nagpaputok kami ng maraming kanyon paglisan niya. Pagkatapos ay pinahatiran kami ng hari ng anim na habà ng pulang tela, nang sa gayon ay maibigay namin ito sa gobernador. Kaagad namin itong inihandog sa hulí, at malugod niya itong pinagpasalamatan sa amin, at sinabing magpapadalá siyá ng maraming bílang ng mga klabo. Humar ang pangalan ng naturang gobernador, at mahigit-kumulang dalawampu at limang gulang siyá.