Skip to content

29th of November, 1521

El viernes, el rey de Machián llegó a Tadore con varias piraguas, pero no quiso desembarcar porque su padre y su hermano, desterrados de Machián, se habían refugiado en esta isla.

[162] On Friday afternoon, the governor of Makian came with a considerable number of praus. He refused to disembark, for his father and one of his brothers who had been banished from Makian were living in Tidore.

Pagkahapon ng Biyernes, dumatíng ang gobernador ng Machian kasáma ang marami-raming prau. Tumanggi siyáng pumanaog, sapagkat naninirahan sa Tadore ang kaniyang ama at isa sa mga laláking kapatid na itinapon mula sa Machian.