Skip to content

4th of December, 1521

El miércoles, por ser el día de Santa Bárbara y por honrar al rey que se hallaba de regreso, hicimos una descarga general de artillería, y en la noche encendimos fuegos artificiales, que aquél tuvo mucho gusto de ver.

[166] On Wednesday morning, since it was the feast of St Barbara, and because the king came, all the artillery was discharged. At night the king came to the shore, and asked to see how we fired our rockets and firebombs, at which he was highly delighted.

Pagka-umaga ng Miyerkoles, dahil araw noon ni Santa Barbara, at dahil dumatíng ang hari, pinaputok ang lahat ng kanyon. Dumatíng ang hari sa dalampasigan kinagabihan, at humiling [na mapakitahan] kung paano namin pinapaputok ang aming mga kuwitis at apoy na bomba, na siyáng labis na nagpaligaya sa kaniya.