Skip to content

24th of August, 1520

The voyage is resumed.

6- Port St. Julian- Port of St. Cruz
Departure on August 24, 1520- Arrival August 26, 1521. 2-day journey.

Partimos al fin de este puerto, y costeando, hacia los 50° 40′ de latitud sur, vimos un río de agua dulce en el cual entramos. Toda la escuadra estuvo ahí a punto de naufragar, a causa de los vientos deshechos que soplaban y embravecían el mar; mas Dios y los Cuerpos Santos nos socorrieron y nos salvaron. Pasamos ahí dos meses para abastecer las naves de agua y de leña. Nos proveímos también ahí de una especie de pescado, como de dos pies de largo y muy cubierto de escamas, bastante bueno para comer, aunque no cogimos la cantidad que nos hubiera sido necesaria. Antes de abandonar este sitio, dispuso el comandante que todos se confesasen y comulgasen como buenos cristianos.

[33] Departing from there, we found, in fifty-one degrees less one-third degree, toward the Antarctic Pole, a river of fresh water in which the ships were almost lost because of the furious winds; but God and the holy bodies aided them. We stayed about two months in that river in order to supply the ships with water, wood, and fish, [the latter being] one cubit in length and more, and covered with scales: they were very good although there were too few of them. Before leaving that river, the captain-general and all of us confessed and received communion as true Christians.

Paglisan namin sa naturang lugar, natagpuan namin ang isang ilog ng tubig-tabang sa 51 digri menos sangkatlong digri patúngong Polong Antarctico. Muntik nang mapahamak ang mga barko doon dulot ng mababagsik na hangin; ngunit tinulungan silá ng Panginoon at ng mga banal na lawas. Nanatili kami sa ilog nang mahigit-kumulang dalawang buwan upang matustusan ang mga barko ng tubig, kahoy, at isda, [ang hulí ay] isang dipa o higit ang habà, at balót sa kaliskis. Napakasarap ng mga ito kahit mumunti. Bago umalis ng ilog, nagkumpisal at tumanggap ng komunyon bílang mga tunay na Kristiyano ang kapitán-heneral at kaming lahat.