Skip to content

26th of October, 1521

[The two ships experience storms in the Celebes Sea.]

[The expedition experiences a “most furious storm” off Biraham Batolach Island (actually Sarangani Cape in Batulaki, Glan, Sarangani).]

En nuestra ruta hacia el sudeste, encontramos cuatro islas nombradas Ciboco, Biraham-Batolach, Sarangani y Candigar. El sábado 26 de octubre, a la entrada de la noche, costeando la isla de Biraham-Batolach, nos asaltó una borrasca, durante la cual amainamos las velas y pedimos a Dios que nos salvase, viendo entonces en la punta de los mástiles a nuestros tres santos que disiparon la oscuridad, conservándose allí por más de dos horas, San Telmo en el palo mayor, San Nicolás en el de mesana y Santa Clara en el trinquete. En reconocimiento de la gracia que nos habían acordado, prometimos a cada uno de ellos un esclavo, y les hicimos también una ofrenda.

Siguiendo nuestra derrota, entramos en un puerto situado en la mitad de la isla de Sarangani, hacia Candigar, y fondeamos en él cerca de una ranchería de los indígenas, donde hay bastantes perlas y oro. Este puerto está situado hacia los 5° 9′, a cincuenta leguas de Cavit, y sus habitantes son gentiles y andan desnudos como los de todos los demás pueblos de estos parajes.

[133] Sailing toward the south-east, we found four islands, [namely,] Ciboco, Birahan Batolach, Sarangani, and Candighar. One Saturday night, 26 October, while coasting by Birahan Batolach, we were assaulted by a furious storm; thereupon, praying God, we lowered all the sails. Immediately our three saints appeared to us and chased away all the darkness. St Elmo remained for more than two hours on the maintop, like a torch; St Nicholas on the mizzentop; and St Clara on the foretop. We promised a slave to St Elmo, St Nicholas, and St Clara; we gave alms to each of them.

[Chart of the islands of Ciboco (Sibago), Birahan batolach (Batukali?); Sarangani, Candigar (Balut?) (XIII)]

[134] Then continuing our voyage, we entered a harbour between the two islands of Sarangani and Candighar, and anchored to the eastward near a settlement of Sarangani, where gold and pearls are found. Those people are heathens and go naked as the others. That harbour lies in a latitude of five degrees nine minutes, and is fifty leagues from Cavite.

Paglayag namin patimog-silangan, natagpuan namin ang apat na isla, [na siyáng] ang Ciboco, Birahan Batolach, Sarangani, at Candighar. Isang Sabadong gabí, ika-dalawampu at anim ng Oktubre, nakatagpo namin ang isang napakabagsik na bagyo hábang binabaybay ang Birahan Batolach. Dahil dito, nagdasal kami sa Panginoon at ibinaba lahat ng layag. Kaagad nagpakita sa amin ang tatlo naming santo at nilusaw ang karimlan. Nanatili si San Elmo sa maintop nang mahigit dalawang oras, mistulang isang sulô; si San Nicolas sa mizzentop; at si Santa Clara sa foretop. Nangako kami ng alipin kay San Elmo, San Nicolas, at Santa Clara, at nagbigay ng limos sa bawat isa. Pagkatapos ipagpatuloy ang aming paglalayag, pumasok kami sa isang daungan sa pagitan ng dalawang isla ng Sarangani at Candighar, at nagbaba ng angkla pasilangan malápit sa pamayanan ng Sarangani, kung saan matatagpuan ang bulawan at mga perlas. Mga pagano ang mga táong iyon at hubo’t hubad tulad ng ibá. Matatagpuan ang naturang daungan sa latitud na limang digri at siyam na minuto, at may layong limampung liga mula sa Cavit.