Skip to content

18th-23rd November, 1521

Los isleños de Tarenate venían diariamente en sus canoas a ofrecemos clavo, pero como esperábamos recibir, no quisimos comprarlo a los otros isleños, contentándonos con cambiarles víveres, de lo cual los habitantes de Tarenate se quejaban mucho.

[156] A number of boats came from Ternate daily laden with cloves, but, as we were awaiting the king, we did not barter for any- thing except food. The men who came from Ternate complained a great deal because we refused to trade with them.

Araw-araw na dumaratíng ang ilang bangka mula sa Tarenate na punô ng mga mga klabo ngunit, dahil inaantay namin ang hari, hindi kami nakipagkalakal para sa anuman maliban sa pagkain. Napakalungkot ng mga laláki mula Tarenate dahil tumanggi kaming makipagkalakal sa kanilá.