Skip to content

12 Junio 1898

(Ojo) Ypinanaog ang Bandera nacional dito sa bahay ng nasirang Dn Maximo Inocencio patungo sa bayan ng Cauit o C. Viejo pa. proclamahin ang aspiracion ng Indepa nitong Sankapuluang katagalugan o Filipinas oras ng alas cuatro at dalawampung minuto ng hapon. Cavite a 12 Junio 1898

NOTE: The national Flag was brought down from the house of the late Maximo Inocencio and brought to the town of Kawit or Cavite Viejo in order to proclaim the aspirations of Independence of this Tagalog nation or Filipinas at four o’clock and twenty minutes in the afternoon. Cavite, 12 June 1898