Skip to content

13th of April, 1521

[A makeshift platform is readied at the consecrated site for the rite of baptism.]

[82] On Saturday, as the captain had promised the king to make him a Christian on Sunday, a platform was built in the consecrated square, which was adorned with hangings and palm branches for his baptism. The captain-general sent men to tell the king not to be afraid of the pieces that would be discharged in the morning, for it was our custom to discharge them on major feast days without stones.

Pagsapit ng Sabado, dahil ipinangako ng hari sa kapitán na magiging Kristiyano siyá sa Linggo, isang plataporma ang itinayô sa binasbasang liwasan, na siyáng pinalamutian ng mga nakasabit at mga sanga ng niyog para sa kaniyang binyag. Nagpadalá ang kapitán-heneral ng mga tauhan upang sabihan ang hari na huwag matakot sa mga kanyong puputok sa umaga, sapagkat tradisyon naming paputukin silá sa mga dakila naming pagdiriwang nang hindi silá kinakargahan ng bato.