Skip to content

16th-17th of March, 1521

[The fleet sights the mountains of Samar in the Philippines and anchors at the island of Suluan at latitude 11° N.]

[16 March: From Guam, the expedition proceeds to Samar (in today’s Guiuan Peninsula) but anchors off Suluan Island (now under Eastern Samar).

17 March: Lands in Homonhon Island (now under Guiuan);and the sick are brought ashore. The crewmen hydrate with water from the natural springs and consume a wild boar—this, after four months of starvation and dehydration at sea.]

El día 16 de marzo, al levantarse el sol, nos hallamos cerca de una tierra alta, a trescientas leguas de las islas de los Ladrones. Pronto notamos que era una isla, que se llama Zamal, detrás de la cual existe otra que no está habitada y que después supimos que se decía Humunu. Aquí fue donde el comandante en jefe quiso al día siguiente desembarcar para hacer aguada con más seguridad y gozar de algún reposo después de un tan largo y penoso viaje, para lo cual hizo inmediatamente armar dos tiendas para los enfermos y matar una puerca.

[50] At dawn on Saturday, 16 March 1521, we came upon a high land at a distance of three hundred leagues from the Islands of Thieves, an island named Samar. The following day, the captain-general desired to land on another island, which was uninhabited and lay to the right of the above mentioned island, in order to be more secure, and to get water and have some rest. He had two tents set up on the shore for the sick and had a sow slaughtered for them.

Bukang-liwayway ng Sabado, ika-labing-anim ng Marso, 1521, sumapit kami sa isang mataas na lupaing may layong tatlong daang liga mula sa mga isla ng Ladroni—ang islang may ngalang Zamal [Samar]. Kinabukasan, ninais ng kapitán-heneral na dumaong sa isa pang islang walang tao at nása kanan ng nasabi nang isla, upang mas maging ligtas, at makakuha ng tubig at kaunting pahinga. Nagpatindig siyá sa dalampasigan ng dalawang tolda para sa mga maysakit, at nagpakatay ng inahing baboy para sa kanilá.